Likwidacja działalności gospodarczej krok po kroku

1. Poinformowanie o terminie przeprowadzenia spisu z natury naczelnika  urząd skarbowy
Na 7 dni przed data przeprowadzenia spisu z natury, podatnik jest zobowiązany powiadomić w formie pisemnej naczelnika urzędu skarbowego. Wyjątkiem jest likwidacja działalności w ostatnim dniu roku podatkowego. Wtedy też nie ma konieczności informowania organu podatkowego, gdyż podatnik zawsze na koniec roku obligatoryjnie musi sporządzić spis z natury.

2. Sporządzenie deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R
Jeśli w trakcie roku podatkowego podatnik zatrudniał jakiegokolwiek pracownika ma obowiązek sporządzić roczną deklarację o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-4R. W tym wypadku obowiązujący termin złożenia deklaracji mija w ostatnim dniu prowadzenia działalności gospodarczej.

3. Wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) i z krajowego rejestru urzędowego podmiotów gospodarki narodowej – (REGON)
Likwidację działalności gospodarczej należy zgłosić w urzędzie miasta, gminy lub przez internet nie później niż data złożenia wniosku.

W ZUS-ie złożyć druk ZWUA. Często zdarza się, że podatnicy otrzymują informację iż nie muszą niczego składać w ZUS-ie  informacja taka jest błędna, a ZUS i tak upomni się o w/w druk.

4. Sporządzenie spisu z natury

Należy pamiętać, iż dzień zakończenia działalności, jaką podatnik podał w składanym wniosku EDG-1, będzie stanowić dzień, na jaki winien on sporządzić spis z natury. Należy pamiętać, że sporządzony spis ma wpływ na podatek dochodowy i VAT.

Podatek VAT:

Przy likwidacji działalności gospodarczej podatnik ma obowiązek wykazać VAT należny od niesprzedanych towarów, środków trwałych, wyposażenia itp. w stosunku do których przysługiwało mu prawo do odliczenia podatku naliczonego. W tym celu należy dokonać spisu z natury. Podstawę opodatkowania towarów objętych spisem stanowi ich cena rynkowa netto z dnia likwidacji działalności. W ostatniej deklaracji VAT-7 lub VAT-7K w poz. 38 należy wykazać kwotę podatku należnego wynikającą ze sporządzonego spisu oraz dołączyć pisemną informację o sporządzonym spisie, jak również ustalonej na jego podstawie wartości i o kwocie podatku należnego. Sam spis zostawiamy w dokumentacji firmy.

Podatek dochodowy:

Dochód przy likwidacji działalności powstanie dopiero z chwilą zbycia składnika majątkowego, który został wskazany w spisie. Obowiązek zapłaty podatku powstanie w momencie zbycia majątku gdy to nastąpi przed upływem 6 lat licząc od pierwszego miesiąca, następującego po miesiącu, w którym podatnik dokonał likwidacji swojej działalności gospodarczej.