Zasady przeliczania faktur wyrażonych w walucie obcej nie zostały w 2014 roku zmienione, ale zostały zmienione przepisy co do daty powstania obowiązku podatkowego i tym samym sposób przeliczenia faktur uległ zmianie.

Gdy faktury wystawiamy w walucie obcej przeliczenia na złote dokonuje się:

  • według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy      Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania      obowiązku podatkowego.

 

Kraj (art.19): w zależności co jest pierwsze faktura czy dostawa towaru/wykonanie usługi. Jeśli faktura zostanie wystawiona przed datą sprzedaży towaru/wykonania usługi przeliczenia dokonujemy po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Jeśli faktura jest wystawiona po dacie dokonania sprzedaży/wykonania usługi, przeliczenia dokonujemy według kursu NBP poprzedzającego dzień dokonania w/w transakcji a data wystawienia faktury nie ma znaczenia.

Zasady ogólne

Art. 19a. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania dostawy towarów lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 5 i 7-11, art. 14 ust. 6, art. 20 i art. 21 ust. 1.

 

Unia Europejska (art.20): przepisy w tym zakresie nie uległy zmianie, przeliczenia dokonujemy po kursie NBP z dnia poprzedzającego dzień wystawienia faktury (faktura musi być wystawiona do 15 dnia następnego po dacie dokonania dostawy).

 

Art. 20. 1. W wewnątrzwspólnotowej dostawie towarów obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury przez podatnika, nie później jednak niż 15. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano tej dostawy, z zastrzeżeniem ust. 4 oraz art. 20a.

Art. 31a. 1. W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego. Podatnik może wybrać sposób przeliczania tych kwot na złote według ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro.

2. W przypadku gdy podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, a kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są określone na tej fakturze w walucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury. Przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

3. W przypadku importu towarów przeliczenia na złote dokonuje się zgodnie z przepisami celnymi.