Dofinansowania do wynagrodzeń pracowników

 1. Powiatowy Urząd Pracy (spadek obrotów od 30%) – WAŻNE – musi być otwarty nabór wniosku w Urzędzie Pracy (należy się spodziewać, że nabór odbywać się będzie co miesiąc).

Warunki przyznania dopłat (do 2.767 zł/os/mc):

1)spadek obrotów przedsiębiorcy wyniósł:

 • co najmniej 30% – należy się dofinansowanie do sumy 50% wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na jednego pracobiorcę maksymalnie 50% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 1.537,38 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%),
 • co najmniej 50% – należy się dofinansowanie do sumy 70% wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na 1 pracobiorcę maksymalnie 70% minimalnego wynagrodzenia powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 2.152,33 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%),
 • co najmniej 80% – należy się dofinansowanie do sumy 90% sumy wynagrodzeń pracobiorców objętych wnioskiem wraz ze składkami na ubezpieczenia społeczne należnymi od tych wynagrodzeń, jednak na 1 pracobiorcę maksymalnie 90% minimalnego wynagrodzenia, powiększonego o składki na ubezpieczenia społeczne należne od pracodawcy, czyli maksymalnie 2.767,28 zł na osobę (zakładając składkę wypadkową na poziomie 2%).

2) nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy na koniec III kwartału 2019, chyba że w stanie zadłużenia zawarł z ZUS umowę lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zaległości i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

3) nie może spełniać przesłanek ogłoszenia upadłości z art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego (nie można mu zarzucić utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych ani wyzbycia się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego),

4) nie może uzyskać na tych samych pracowników pomocy w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Strona do wniosku:

https://wupwarszawa.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/swiadczenia
 1. Wojewódzki Urzad Pracy (spadek obrotów od 15%).

Warunki przyznania dopłat (do 2.452 zł/os/mc):

 1. powinien zanotować spadek obrotów w następstwie wystąpienia COVID-19, czyli spadek sprzedaży towarów lub usług w ujęciu ilościowym bądź wartościowym nie mniejszy niż:
 • o 15%, obliczony jako stosunek łącznych obrotów w ciągu dowolnie wskazanych 2 kolejnych mies. kalendarzowych przypadających między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z łącznymi obrotami z analogicznych 2 kolejnych mies. kalendarzowych roku poprzedniego, lub
  • o 25%, obliczony jako stosunek obrotów z dowolnie wskazanego miesiąca kalendarzowego przypadającego między 2.01.2020 a dniem poprzedzającym datę złożenia wniosku – w porównaniu z obrotami z miesiąca poprzedniego

(w obu wariantach za miesiąc uważa się także 30 kolejnych dni kalendarzowych, jeśli okres porównawczy rozpoczyna się w trakcie miesiąca),

2) powinien wprowadzić w firmie PE lub OW w porozumieniu z pracownikami,

3) nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy na koniec III kwartału 2019, chyba że w stanie zadłużenia zawarł z ZUS umowę lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zaległości i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

4) nie może spełniać przesłanek ogłoszenia upadłości z art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego (nie można mu zarzucić utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych ani wyzbycia się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego),

5) nie może uzyskać na tych samych pracowników pomocy w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.

Strona do wniosku:

https://www.praca.gov.pl/eurzad/index.eup?eform=PSZ-PKDG#/inneSprawy/wyborUrzedu?dest=TARCZA
 1. Wojewódzki Urzad Pracy (przestój)

Warunki przyznania dopłat (do 1.533 zł/os/mc):

1)Pracobiorcy się od pracodawcy wynagrodzenie zmniejszone, ale nie więcej niż o 50% i nie niższe od minimalnego, z uwzględnieniem jego wymiaru czasu pracy. Pracodawca otrzymuje z tego tytułu z FGŚP:

 • świadczenie w kwocie 50% minimalnego wynagrodzenia, z uwzględnieniem wymiaru czasu pracy dotowanej osoby,
 • środki na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne od tego świadczenia należne od pracodawcy (przy założeniu składki wypadkowej 2% jest to łącznie 18,26% kwoty świadczenia z FGŚP).

2) powinien wprowadzić w firmie PE lub OW w porozumieniu z pracownikami,

3) nie może zalegać w regulowaniu zobowiązań podatkowych, składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, FGŚP, FP lub Fundusz Solidarnościowy na koniec III kwartału 2019, chyba że w stanie zadłużenia zawarł z ZUS umowę lub otrzymał decyzję US w sprawie spłaty zaległości i terminowo opłaca raty lub korzysta z odroczenia terminu płatności,

4) nie może spełniać przesłanek ogłoszenia upadłości z art. 11 lub art. 13 ust. 3 Prawa upadłościowego (nie można mu zarzucić utraty zdolności do wykonywania swoich wymagalnych zobowiązań pieniężnych ani wyzbycia się majątku wystarczającego na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego),

5) nie może uzyskać na tych samych pracowników pomocy w zakresie takich samych tytułów wypłat na rzecz ochrony miejsc pracy.