Twórcy oraz ich kontrahenci nie muszą korygować PIT

” W związku z artykułem w Dzienniku Gazecie Prawnej autorstwa Mariusza Szulca pt. „Twórcy oraz ich kontrahenci muszą skorygować PIT, począwszy od 2008 r.” wyjaśniamy, że twierdzenie jakoby ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych wykluczała możliwość uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, w tym z tytułu odpłatnego zbycia tych praw, w ramach prowadzonej działalności gospodarczej, jest nieuzasadnione.

Nie znajduje ono bowiem potwierdzenia w obowiązujących przepisach ustawy PIT, która  przewiduje możliwość osiągania przez twórców przychodów z tych praw w ramach działalności gospodarczej.

Twórcy  uzyskujący przychody z praw autorskich w ramach działalności gospodarczej,  mogą także wybrać opodatkowanie wg 19 % stawki podatku.

W przypadku gdy przychody z majątkowych praw autorskich twórcy  zaliczali do przychodów z działalności gospodarczej, nie mają oni obowiązku korygowania PIT za ubiegłe lata. Podobnie jak u twórców obowiązek  korekty nie wystąpi po stronie nabywców tych praw.

Jednocześnie podkreślić należy, że w przypadku uzyskiwania przychodów z majątkowych praw autorskich, zaliczanych do przychodów z działalności gospodarczej, nigdy nie miały i nadal nie mają zastosowania zryczałtowane 50% koszty uzyskania przychodów.

Na kwalifikację osiąganych przychodów z majątkowych praw autorskich nie miała wpływu nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych obowiązująca od 1 stycznia 2013 r. Określiła ona wyłącznie nowe zasady stosowania zryczałtowanych 50% kosztów uzyskania przychodów, tym samym nie odbiera możliwości zaliczania przychodów z majątkowych praw autorskich do przychodów z działalności gospodarczej.

Mając na uwadze powyższe stanowisko, interpretacje podatkowe niezgodne z nim zostaną zmienione.”