Szanowni Państwo,

Poniżej prezentujemy informację o wsparciu z ZUS-u dla osób/przedsiębiorców opłacających składki tylko za własną działalność gospodarczą.

Od 01.04.2020 można ubiegać się o wsparcie m.in. do działalności gospodarczej. Obecnie przyjmowane są wnioski do ZUS-u o umorzenie składek ZUS za m-c od marca do maja 2020r, ale dotyczy to niektórych przedsiębiorców oraz wnioskować o dofinansowanie do ZUS o tzw świadczenie postojowe, kwota 2080 zł (80% minimalnego wynagrodzenia) i jest nieoskładkowane oraz nieopodatkowane.
I. Wsparcie- postojowe (RSP-D)
Warunkiem uzyskania świadczenia jest, aby przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku nie przekroczył 15 595,74 zł oraz przychód w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku musi spaść o co najmniej 15% w stosunku do miesiąca poprzedniego.
Poza tym rozpoczęcie działalności musi nastąpić przed 1 lutego br.
Nie trzeba zawieszać działalności, ale świadczenie przysługuje także samozatrudnionym, którzy zawiesili ją po 31 stycznia br. jeżeli przychód z tej działalności z poprzedniego miesiąca nie przekroczył 300% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłoszonego przez Prezesa GUS na podstawie przepisów o emeryturach i rentach z FUS obowiązującego na dzień złożenia wniosku.
Jak złożyć wniosek?
• Aby otrzymać świadczenie postojowe musisz złożyć do ZUS wniosek o świadczenie postojowe (RSP-D)
• Wnioski o świadczenie postojowe mogą być złożone do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych najpóźniej w terminie 3 miesięcy od miesiąca, w którym został zniesiony ogłoszony stan epidemii.
• Wniosek możesz przekazać:
• drogą elektroniczną przez PUE ZUS (skorzystaj z instrukcji) plik docx 700kb
• drogą elektroniczną przez PUE ZUS, za pośrednictwem strony gov.pl (link do strony zewnętrznej)
• za pośrednictwem poczty (list polecony)-poniżej druk do wysłania pocztą.
Druk do pobrania:
https://www.zus.pl/baza-wiedzy/biezace-wyjasnienia-komorek-merytorycznych/firmy/-/publisher/details/1/swiadczenie-postojowe-dla-osob-prowadzacych-dzialalnosc-gospodarcza/2551468

II. Wsparcie- umorzenie składek ZUS (RDZ)

Jakie musisz spełnić warunki, aby skorzystać ze wsparcia?

• Wykonywałeś działalność pozarolnicza przed 1 lutego 2020 r. i opłacałeś składki na własne ubezpieczenia lub byłeś płatnikiem składek przed tą datą i zgłosiłeś do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na 29 lutego 2020 r. albo jesteś duchownym.
• Gdy opłacasz składki wyłącznie na własne ubezpieczenia Twój przychód z działalności w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek nie może przekroczyć kwoty 15 681 zł., tj. 300% prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto.
• Musisz złożyć wniosek do ZUS do 30 czerwca 2020 r.
• Musisz złożyć dokumenty rozliczeniowe za okres marzec-maj 2020 r. do 30 czerwca 2020 r. chyba, że zgodnie z przepisami jesteś zwolniony z ich składania.

Zwolnienie dotyczy składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenie zdrowotne, Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy, Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, Fundusz Emerytur Pomostowych.

Ze zwolnienia ze składek nie skorzystają firmy, które znajdowały się w trudnej sytuacji w grudniu 2019 r. i nie regulowały należności, w tym składek pobieranych przez ZUS. Wynika to z regulacji UE.

Proszę wniosek wydrukowaćx2, podpisać i 1 egzemplarz wysłać poczta listem poleconym. Jeśli posiadacie Państwo ZUS – PUE proszę przesłać elektronicznie (wiadomości ZUS>>wersje robocze>>utwórz wniosek>wniosek/skarga).

Nie zalecamy składania dokumentów do „urny” przed budynkiem ZUS ponieważ nie będzie potwierdzenia

Druk do pobrania:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371