Wycofanie samochodu na potrzeby własne

Dość częstą praktyką wśród przedsiębiorców jest wycofanie majątku firmowego na cele prywatne. Jeżeli przy jego nabyciu nie istniało prawo do odliczenia podatku VAT, to samo wycofanie nie rodzi żadnych konsekwencji po stronie podatku dochodowego oraz VAT. Należy jednak pamiętać, iż jeśli dany środek trwały nie został w pełni zamortyzowany, to pozostała nieumorzona część nie stanowi kosztu firmowego.

VAT: w przypadku gdy przy nabyciu danego składnika majątku przedsiębiorcy przysługiwało prawo do odliczenia VAT, to wycofanie na potrzeby prywatne rodzi pewne obowiązki. Należy naliczyć i wykazać VAT jak od sprzedaży, ale biorąc za podstawę opodatkowania aktualną wartość rynkową.

PIT: wycofanie środka trwałego z firmy wprawdzie nie rodzi konsekwencji w podatku dochodowym, ale już dalsza sprzedaż – tak. Należy bowiem pamiętać, że sprzedaż przed upływem 6 lat od wycofania majątku z działalności niesie za sobą skutek w postaci powstania przychodu firmowego. Bardzo ważne jest to że, podatnik prowadzący księgę przychodów i rozchodów oprócz kwoty przychodu wykazuje również po stronie kosztów ewentualną niezamortyzowaną część wartości początkowej środka trwałego. Dopiero zbycie po upływie 6 lat, licząc od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środek trwały został wycofany z działalności gospodarczej, będzie wolne od podatku dochodowego.