Zakup samochodu osobowego leasing czy kredyt?

 

Rodzaj   transakcji

Leasing

Kredyt

Opłata wstępnaJest kosztem uzyskania w momencie poniesienia, Brak
Raty leasingowe/kredytoweKażda rata jest kosztem w momencie poniesienia Odsetki zapłacone
Ewidencja przebiegu

pojazdu

 

Nie jest wymagana Nie jest wymagana
Wykup/ZakupWartość wykupu najlepiej zaliczyć do środków trwałych omija   się obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazduWartość wykupu do 3.500,00 zł – amortyzacja jednorazowa,   powyżej 3.500,00zł – amortyzacja jak przy kredycie.

 

Amortyzacja (w skali roku: samochód nowy 20% i   samochod używany max. 40%)
VAT – raty leasingowe lub zakup60% nie więcej niż 6.000,00 zł 60% nie więcej niż 6.000,00 zł
VAT przy sprzedaży1. Wartość wykupu do 15.000 zł najlepiej odczekać do   następnego roku kalendarzowego (minimum 6 m-cy od daty wykupu) będzie   obowiązywała stawka ZW i nie ma obowiązku korygowania podatku VAT odliczonego   przy nabyciu samochodu.2. Wartość wykupu powyżej 15.000 zł, jeśli odczekamy 6 m-cy   od daty wykupu stawka ZW. Jeśli nastąpi sprzedaż samochodu w przeciągu 5   lat,  obowiązek skorygowania podatku   VAT odliczonego przy zakupie 1/5 za każdy rok.

 

VAT przy sprzedaży:- zakup do 15.000 zł jeśli sprzedaż nastąpi minimum 6 m-cy   od daty zakupu, będzie obowiązywała stawka ZW i nie ma obowiązku korygowania   podatku VAT odliczonego przy nabyciu samochodu.

– zakup powyżej 15.000 zł, jeśli odczekamy 6 m-cy od daty   zakupu stawka ZW. Jeśli nastąpi sprzedaż samochodu w przeciągu 5 lat,  obowiązek skorygowania podatku VAT   odliczonego przy zakupie 1/5 za każdy rok.

 

 

Największe różnice występują przy opłacie wstępnej i przy rozliczeniu podatku VAT od sprzedaży samochodu. Należy również mieć na uwadze zmieniające się interpretacje na temat opłaty wstępnej zaliczanej do sumy opłat, ustalonych w umowie leasingu, która powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych (szczegółowe wyjaśnienie poniżej).

 

 

WAŻNE:

W piśmie Departamentu Podatków Dochodowych z dnia 5 grudnia 2011 r., nr DD6/033/87/ORK/11/PK-1299, resort przyznał, że wstępna opłata leasingowa powinna być zaliczana do kosztów podatkowych jednorazowo w momencie poniesienia, a nie proporcjonalnie do czasu trwania umowy leasingu operacyjnego.

W w/w  piśmie podkreślono, że w przypadku, gdy w umowie leasingu nie znajduje się zapis, zgodnie z którym opłata inicjalna jest opłatą na poczet usługi wykonywanej przez okres jej trwania, to należy ją uznać za koszt jednorazowy. Nie ma wówczas podstaw, by traktować ją jako koszt, który dotyczy okresu przekraczającego rok podatkowy. Przyjęcie powyższego oznaczałoby, że nie ma żadnej różnicy między opłatą wstępną a jednorazową płatnością z tytułu świadczenia usługi leasingu za cały okres trwania tej umowy, uiszczoną z góry.

Przyjmując, że wstępna opłata leasingowa ma charakter samoistny nieprzypisany do poszczególnych rat leasingowych i okresu na jaki umowa leasingu została zawarta, należałoby zastanowić się, czy jej kwota w dacie zawierania umowy leasingu powinna być zaliczona do sumy opłat, ustalonych w umowie leasingu, która powinna odpowiadać co najmniej wartości początkowej środków trwałych. Przypomnijmy, że zachowanie tego kryterium stanowi jeden z warunków do uznania umowy za tzw. leasing operacyjny, które zostało określone w stanie prawnym rozpatrywanym przez Sąd (2010 r.) w art. 23b ust. 1 pkt 2 ustawy o pdof, a obecnie w przepisach art. 23b ust. 1 pkt 3 ustawy o pdof i odpowiednio art. 17b ust. 1 pkt 3 ustawy o pdop.

Taka kwalifikacja ma istotne znaczenie zwłaszcza w odniesieniu do samochodów osobowych. Gdy są one używane na podstawie umowy leasingu operacyjnego, wówczas wydatki związane z ich eksploatacją stanowią koszty podatkowe w całości, a podatnik nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu. Natomiast przy samochodach wynajmowanych i dzierżawionych, wydatki eksploatacyjne są w kosztach limitowane ewidencją przebiegu pojazdu, której prowadzenie jest obowiązkiem podatnika. Gdy się z tego obowiązku nie wywiązuje – przedmiotowe wydatki w ogóle nie stanowią kosztu podatkowego (art. 23 ust. 5 ustawy o pdof i odpowiednio art. 16 ust. 5 ustawy o pdop).