Projekt zmian dotyczący kas fiskalnych od 2015r

Ministerstwo Finansów przedstawiło projekt z dnia 22 lipca 2014 r. nowego rozporządzenia w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, (http://legislacja.rcl.gov.pl.)

Rozporządzenie ma wejść w życie 1 stycznia 2015 r.

 

Limit obrotów z tytułu dokonywanej sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych dla podatników kontynuujących działalność zostanie utrzymany w niezmienionej wysokości, tj. 20.000 zł. W przypadku podatników rozpoczynających sprzedaż w trakcie roku podatkowego, limit 20.000 zł określany będzie – tak jak dotychczas – w proporcji do okresu jej wykonywania.

W projekcie proponuje się objęcie zwolnieniem z ewidencjonowania dostawy towarów i świadczenia usług, które na podstawie przepisów o podatku dochodowym zaliczane są przez podatnika do środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych podlegających amortyzacji.

Proponuje się zlikwidować zwolnienie określone w pozycji 34 obecnego rozporządzenia tj.z tytułu liczby świadczonych usług i liczby odbiorców.

W projekcie utrzymano systemu zwolnień przedmiotowo-podmiotowych dotyczących podatników, u których udział wartości dostaw towarów i świadczonych usług wymienionych w części I załącznika w obrotach z działalności określonej w art. 111 ust. 1 ustawy o VAT jest większy niż 80%.

Rozszerzono katalog czynności, do których nie mają zastosowania zwolnienia i tak bez względu na wysokość osiąganych obrotów, czynności co do których wystapi obowiązek ewidencji za pomocą kasy:

  • naprawy pojazdów samochodowych, motocykli, motorowerów (w tym naprawy opon, ich zakładania, bieżnikowania i regenerowania),
  • w zakresie wymiany opon i kół,
  • w zakresie badań i przeglądów technicznych pojazdów,
  • w zakresie opieki medycznej świadczonej przez lekarzy i lekarzy dentystów,
  • prawnych (w tym w zakresie doradztwa podatkowego), z wyjątkiem usług notariuszy w zakresie objętym wpisem do repertorium A i P,
  • fryzjerskich, kosmetycznych i kosmetologicznych,
  • gastronomicznych, z wyjątkiem usług świadczonych na pokładach samolotów oraz w sposób określony w poz. 43 załącznika do rozporządzenia.

 

Reasumując:

Od 01 stycznia 2015 (instalacja kasy od 1 marca 2015 ) planowane jest objęcie obowiązkiem stosowania kasy fiskalnej do podatników świadczących usługi medyczne, dentystyczne, prawne, fryzjerskie, kosmetyczne, gastronomiczne, naprawy pojazdów samochodowych i motocyklowych oraz prowadzących sprzedaż perfum i wód toaletowych (PKWiU 20.42.11.0).