Umowy o pracę na czas określony na nowych zasadach

 

Już za cztery miesiące zatrudnienie na umowę o pracę na czas określony będzie się odbywało na zupełnie nowych zasadach. Nowe przepisy zaczną obowiązywać od 22 lutego 2016 r.

 

W  dniu 25 czerwca 2015 r. została uchwalona nowelizacja Kodeksu pracy dot. zatrudniania na podstawie umów terminowych, która wejdzie w życie z dniem 22 lutego 2016.

 

Bardzo często pracodawcy zawierają długoletnie umowy na czas określony (np. na 5, 7 lat). Kodeks pracy na dzień dzisiejszy przewiduje bowiem wyłącznie ilościowy limit umów na czas określony, bez wyznaczania maksymalnego czasu trwania takiej umowy. Ta sytuacja ulegnie zmianie po wejściu w życie w/w omawianej nowelizacji. Według nowych reguł zatrudnienie na podstawie umowy lub umów na czas określony będzie mogło trwać maksymalnie przez 33 miesiące. Ograniczona zostanie liczba zawieranych umów – strony będą mogły zawrzeć nie więcej niż 3 umowy. Te dość rygorystyczne zasady w niektórych sytuacjach nie będą obowiązywały, a mianowicie w razie zawarcia umowy na czas określony:

  • w celu zastępstwa innego pracownika lub do wykonywania prac dorywczych czy sezonowych,
  • na okres kadencji,
  • w przypadku, gdy pracodawca wskaże obiektywne przyczyny leżące po jego stronie.

W razie zastosowania skorzystania z przesłanek pozwalających na uchylenie limitu „33 miesiące i 3 umowy” pracodawca będzie zobowiązany wskazać w treści umowy obiektywne przyczyny uzasadniające skorzystanie z danej przesłanki. W przypadku zawarcia umowy poza limitem z powodu obiektywnych przyczyn dotyczących zakładu pracy, przewidziano obowiązek informacyjny wobec organów inspekcji pracy.

Następną zmianą jest okres wypowiedzenia umowy na czas określony. Obecnie jest to dwutygodniowym okresem wypowiedzenia, przepisy nowelizujące wprowadzają zasadniczą zmianę wypowiedzenia, którego długość zależy od stażu zakładowego. Okres wypowiedzenia wspomnianej umowy będzie taki sam jak przy umowie na czas nieokreślony, a więc:

  • dwutygodniowy – przy stażu zakładowym poniżej 6 miesięcy,
  • miesięczny – jeżeli pracownik jest zatrudniony w danej firmie co najmniej 6 miesięcy,
  • trzymiesięczny – przy co najmniej trzyletnim stażu.